Събития

На 14.03.2023 г. от 10.40 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно: Заявление с вх. № В-17-24-9 от 02.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-24-3 от 10.02.2022 г. и вх. № В-17-24-3 от 03.02.2023 г., и заявление с вх. № В-17-24-10 от 02.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-24-4 от 10.02.2022 г. и вх. № В-17-24-4 от 03.02.2023 г.

14.03.2023

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 80, т. 2 от 07.03.2023 г, се осигурява възможност и за дистанционно участие в общественото обсъждане, като заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Skype.

Проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик