Събития

На 19.01.2023 г. от 10:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1116 от 04.11.2022 г. от „Д. Трейдинг“ д.о.о. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

19.01.2023

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 20 от 13.01.2023 г., т. 3 е осигурена възможност и за дистанционно участие чрез програмата Skype.

Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1116 от 04.11.2022 г. от „Д. Трейдинг“ д.о.о. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“