Събития

На 16.11.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1093 от 20.09.2022 г. от „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

16.11.2022

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 308 от 10.11.2022 г., т. 5 е осигурена възможност и за дистанционно участие чрез програмата Skype.

Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1093 от 20.09.2022 г. от „Роменерджи Трейдинг“ С.Р.Л. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“