Събития

На 05.10.2022 г. от 10.10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно: Заявление с вх. № В-17-16-15 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-16-1004 от 16.08.2022 г. и заявление с вх. № В-17-16-16 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-16-1005 от 16.08.2022 г.

05.10.2022

Съгласно решение на КЕВР по Протокол №  261 от 29.09.2022 г., т. 4, се осигурява възможност и за дистанционно участие в общественото обсъждане, като заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Skype.

Проект на решение за одобряване на бизнес плана „ВиК" ЕООД, гр Хасково  и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „ВиК" ЕООД, гр Хасково