Събития

На 04.10.2022 г. (вторник) от 10:10 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1076 от 16.08.2022 г. за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, подадено от „ЕОН България“ ЕООД

04.10.2022