Събития

На 04.10.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1056 от 12.07.2022 г. на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

04.10.2022

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 256 от 27.09.2022 г., т. 1 е осигурена възможност и за дистанционно участие чрез програмата Skype.

Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1056 от 12.07.2022 г. на „АКСЕ Енерджи Солюшънс“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.