Събития

На 15.09.2022 г. от 10.40 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на доклад за актуализация на списък с важни точки и Проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД

15.09.2022

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 243 от 09.09.2022 г., т. 3, се осигурява възможност и за дистанционно участие в общественото обсъждане, като заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад за актуализация на списък с важни точки 

Проект на актуализиран списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД