Събития

На 15.09.2022 г. от 10:30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1055 от 07.07.2022 г. от „Енергама“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

15.09.2022

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 243 от 09.09.2022 г., т. 4 е осигурена възможност и за дистанционно участие чрез програмата Skype.

Доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-1055 от 07.07.2022 г. от „Енергама“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.