Събития

На 17.08.2022 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1039 от 14.06.2022 г. на „Сенс Трейд“ СРЛ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.

17.08.2022

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 212 от 11.08.2022 г., т. 2, е осигурена възможност и за дистанционно участие чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1039 от 14.06.2022 г. на „Сенс Трейд“ СРЛ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“