Събития

На 11.08.2022 г. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-32 от 23.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-28 от 23.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Разград“ АД

11.08.2022

Доклад относно: заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-32 от 23.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-28 от 23.03.2022 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Разград“ АД

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 201 от 05.08.2022 г., т. 1, e осигурена и възможност за дистанционно участие чрез платформата за комуникация Microsoft Teams.

За да участвате дистанционно в заседанието чрез платформата за комуникация Microsoft Teams е необходимо да направите следното:

Да изпратите заявка за участие до 16:00 часа на 10.08.2022 г. на следния имейл адрес nkosev@dker.bg, като задължително трябва да посочите Вашето име и фамилия, името на дружеството или организацията, която представлявате, както и телефон за връзка.

След направената регистрация за участие, ще получите имейл с потвърждение и линк за включване в откритото заседание. Не е необходимо да имате акаунт в Microsoft Teams. Може да участвате като „Гост“ чрез браузъра, регистрирайки се с Вашите имена.

Необходимо е да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет или мобилен телефон с включена камера). При заявено участие чрез Microsoft Teams, следва да се включите в заседанието на 11.08.2022 г. преди началния част на заседанието от 10:00 ч. - чрез линка, който ще получите на имейла, от който сте изпратили заявка за участие.

Обръщаме внимание, че ще бъдете включени за участие в откритото заседание, само ако спазите точно изискванията за включване. Неспазването създава непреодолими технически затруднения при провеждане на откритото заседание (което се излъчва онлайн на следния линк: https://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html) и изготвянето на протокола от него.

По технически въпроси може да се обръщате към началник на сектор „Информационно обслужване и информационна сигурност“ г-н Цанко Цанев (TTsanev@dker.bg).