Събития

На 03.08.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

03.08.2022

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 196 от 21.07.2022 г., т. 2, се осигурява и възможност и за дистанционно участие в общественото обсъждане, като заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвяния проект, и организации на потребители, могат да участват виртуално чрез комуникационната платформа Microsoft Teams.

Доклад относно проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Съгласувателна таблица на постъпилите предложения за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия