Събития

На 09.08.2022 г. от 11.40 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно: Заявление с вх. № В-17-54-4 от 01.07.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-54-1002 от 16.06.2022 г., и заявление с вх. № В-17-54-5 от 28.07.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-54-1003 от 16.06.2022 г.

09.08.2022
Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 197 от 29.07.2022 г., т. 4, се осигурява възможност и за дистанционно участие в общественото обсъждане, като заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Microsoft Teams.

Проект на решение за одобряване на бизнес плана „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник