Събития

На 30.06.2022 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно: Заявление с вх. № В-17-25-9 от 30.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-25-16 от 03.12.2021 г. и вх. № В-17-25-2/В-17-25-1004 от 13.04.2022 г., и заявление с вх. № В-17-25-8 от 30.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-25-17 от 03.12.2021 г. и вх. № В-17-25-3/В-17-25-1005 от 13.04.2022 г.

30.06.2022