Събития

На 19.01.2022 г. от 10.25 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Р-157 от 26.11.2021 г. от „Екос 17“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“

19.01.2022

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 11 от 14.01.2022 г., т. 7, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Екос 17“ ООД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад за издаване на лицензия на „Екос 17“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“