Събития

На 19.01.2022 г. (сряда) от 10:20 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 30.06.2021 г., подадено от „Армако“ АД, за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект

19.01.2022

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 9 от 13.01.2022 г., т. 4, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на енергийното дружество могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-42 от 30.06.2021 г., подадено от „Армако“ АД, за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект