Събития

На 19.01.2022 г. (сряда) от 10:30 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Заявление с вх. № Е-12-00-347 от 19.07.2021 г. от „Армако“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2022 г. - 2026 г.

19.01.2022

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 10 от 13.01.2022 г., т. 2, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на енергийните дружества могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно: Заявление с вх. № Е-12-00-347 от 19.07.2021 г. от „Армако“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2022 г. - 2026 г.