Събития

На 30.11.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-115 от 15.10.2021 г. на „Грей Стоун България” ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

30.11.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 267 от 24.11.2021 г., т. 5, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Грей Стоун България” ЕООД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-115 от 15.10.2021 г. от „Грей Стоун България” ЕООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“