Събития

На 05.11.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия.

05.11.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 245 от 01.11.2021 г., т. 1, общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, а именно – заинтересовани лица: държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвения проект, и организации на потребители могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Skype или чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg.

Доклад относно изготвен проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия