Събития

На 03.11.2021 г. от 10.10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-И-65 от 09.08.2021 г. от „Монди Стамболийски“ ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия.

03.11.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 239 от 26.10.2021 г., т. 6, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – лицата, представляващи по търговска регистрация „Монди Стамболийски“ ЕАД или други упълномощени представители на дружеството могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-И-65 от 09.08.2021 г. от „Монди Стамболийски“ ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

Приложение № 1 към лицензията – „Описание на обекта с неговите технически и технологични характеристики“