Събития

На 03.11.2021 г. от 10.05 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-94 от 17.09.2021 г. от ЧЕЗ, а.с. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

03.11.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 239 от 26.10.2021 г., т. 8, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на ЧЕЗ, а.с. могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад по заявление от ЧЕЗ, а.с. с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“