Събития

На 03.11.2021 г. от 10:25 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-79 от 26.08.2021 г. на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-280-15 от 15.09.2008 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“.

03.11.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 239 от 26.10.2021 г., т. 4, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-79 от 26.08.2021 г. на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-280-15 от 15.09.2008 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“