Събития

На 26.10.2021 г. от 14.30 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-72 от 17.12.2020 г. на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ, чуждестранно юридическо лице, държава: Федерална Република Германия, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

26.10.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 235 от 21.10.2021 г., т. 3, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-72 от 17.12.2020 г. на „РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ, чуждестранно юридическо лице, държава: Федерална Република Германия, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“