Събития

На 28.10.2021 г. от 10.10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-35#1 от 11.10.2021 г. за утвърждаване на цена за месец ноември 2021 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

28.10.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 234 от 20.10.2021 г., т. 1, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Булгаргаз” ЕАД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад за утвърждаване на цена на „Булгаргаз“ ЕАД, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия за месец ноември 2021 г.