Събития

На 13.10.2021 г. от 10.05 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-29 от 20.04.2021 г. от „Ай Си Джи Би“ АД с искане за издаване на лицензия за дейността „пренос на природен газ“ с условие за изграждане на енергиен обект.

13.10.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 224 от 07.10.2021 г., т. 1, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Ай Си Джи Би“ АД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад по заявление от „Ай Си Джи Би“ АД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „пренос на природен газ“ с условие за изграждане на енергиен обект