Събития

На 13.10.2021 г. (сряда) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: заявление с вх. № E-ЗЛР-И-48 от 30.06.2021 г. от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия.

13.10.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 222 от 06.10.2021 г., т. 2, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на енергийните дружества могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-48 от 30.06.2021 г. от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

Приложение № 1 към лицензията и към доклада