Събития

На 06.10.2021 г. от 10:10 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за разглеждане на доклад във връзка с одобряване на „Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД и „Правила на „Електроразпределение Север“ АД за работа с потребители на енергийни услуги“.

06.10.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 211 от 28.09.2021 г., т. 2, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Електроразпределение Север“ АД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно заявление с вх. Е-13-273-103 от 07.06.2021 г. за одобряване на „Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД

Проект на „Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД

Проект на „Правила на „Електроразпределение Север“ АД за работа с потребители на енергийни услуги“