Събития

На 24.09.2021 г. от 10.05 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-73 от 20.08.2021 г. от „Мост Енерджи Газ“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

24.09.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 198 от 20.09.2021 г., т. 4, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Мост Енерджи Газ“ ООД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад по заявление от „Мост Енерджи Газ“ ООД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“