Събития

На 14.07.2021 г. от 10.25 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на „ЗИВ” ЕООД на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Балчик, за регулаторен период 2021–2025 г.

14.07.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 135 от 08.07.2021 г., т. 1 общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересованите лица могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Skype или чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg.

Проект на решение за утвърждаване на „ЗИВ” ЕООД на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителните мрежи на територията община Балчик, за регулаторен период 2021–2025 г.