Събития

На 14.07.2021 г. от 10.15 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-20 от 02.04.2021 г. за издаване на разрешение за извършване на разпореждане с имущество, с което се осъществява дейността по издадена лицензия, заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-22 от 02.04.2021 г. за прекратяване на лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-23 от 02.04.2021 г. за прекратяване на дейността „разпределение на природен газ“, подадени от „Консорциум Варна Про Енерджи” ООД, както и заявление с вх. № Е-ЗЛР-ЛР-24 от 02.04.2021 г. за издаване на лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-21 от 02.04.2021 г. за издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ“, подадени от „ЗИВ” ЕООД.

14.07.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 134 от 08.07.2021 г., т. 6, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Консорциум Варна Про Енерджи” ООД и „ЗИВ” ЕООД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад по заявления от „Консорциум Варна Про Енерджи” ООД и „ЗИВ” ЕООД