Събития

На 16.06.2021 г. от 10.10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-18 от 30.03.2021 г. от „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

16.06.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 111 от 09.06.2021 г., т. 4, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Заявление от „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД с искане за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“