Събития

На 16.06.2021 г. от 10.05 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-13 от 11.03.2021 г. за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа енергия, подадено от „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД.

16.06.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 111 от 09.06.2021 г., т. 1, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – лицата, представляващи по търговска регистрация „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД или други упълномощени представители на дружеството могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-13 от 11.03.2021 г. за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа енергия, подадено от „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД

Текст на лицензия за производство на електрическа енергия и приложения към нея