Събития

На 16.06.2021 г. (сряда) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: заявление към вх. № Е-ЗЛР-ПД-13 от 31.03.2021 г., подадено от „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г.

16.06.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 110 от 09.06.2021 г., т. 1, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно: заявление към вх. № Е-ЗЛР-ПД-13 от 31.03.2021 г., подадено от „Българско акционерно дружество Гранитоид“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2022 г. – 2026 г.