Събития

На 10.06.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 30.03.2021 г. от „Електрични финанчни тим“ д.о.о., изменено с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-19 от 19.05.2021 г., за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.

10.06.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 108 от 04.06.2021 г., т. 8, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Електрични финанчни тим“ д.о.о могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Електрични финанчни тим“ д.о.о.