Събития

На 02.06.2021 г. от 11:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт за периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г.

02.06.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 97 от 27.05.2021 г., т. 4, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на ДП НКЖИ могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Срок за представяне на становища по доклада: 16:00 часа на 02.06.2021 г.

Закритото заседание за приемане на проект на решение ще се проведе на 03.06.2021 г.
Обществено обсъждане на проекта на решение ще се проведе на 07.06.2021 г. от 12.00 часа.

Доклад относно утвърждаване на цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт