Събития

На 02.06.2021 г. (сряда) от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2021 г.

02.06.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 97 от 27.05.2021 г., т. 2, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на енергийните дружества могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Срок за представяне на становища по доклада: 16:00 часа на 02.06.2021 г.

Закритото заседание за приемане на проект на решение ще се проведе на 03.06.2021 г.
Обществено обсъждане на проекта на решение ще се проведе на 07.06.2021 г. от 10.00 часа.

Доклад относно: извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2021 г.