Събития

На 27.04.2021 г. от 10.10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за утвърждаване на ценообразуващи параметри за периода 01.10.2021 – 30.09.2022 г.

27.04.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 77 от 20.04.2021 г., т. 2 общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересовани лица настоящи или бъдещи ползватели на газопреносната система могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Skype или чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg.

Проект на решение относно заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за утвърждаване на ценообразуващи параметри за периода 01.10.2021 – 30.09.2022 г.