Събития

На 27.04.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД с вх. № Е-15-20-13#1 от 09.04.2021 г. за утвърждаване на цена за месец май 2021 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

27.04.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 76 от 16.04.2021 г., т. 1, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Булгаргаз” ЕАД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад за утвърждаване на цена за месец май 2021 г. на „Булгаргаз“ ЕАД, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия