Събития

На 08.04.2021 г. от 10:05 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД и за утвърждаване и одобряване цена на водоснабдителна услуга на „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД.

08.04.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 69 от 02.04.2021 г., т. 1, общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Проект на решение за одобряване на бизнес плана на „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД и за утвърждаване и одобряване цена на водоснабдителна услуга на „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД