Събития

На 08.04.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно Заявление с вх. № В-12-00-435 от 30.01.2020 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и заявление за утвърждаване и одобряване цена на водоснабдителни услуги, предоставяни от „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД, изменени и допълнени със заявления с вх. № В-12-00-435 от 19.01.2021 г., и заявление с вх. № В-12-00-435 от 18.03.2021 г. за одобряване на бизнес план и заявление с вх. № В-12-00-141 от 18.03.2021 г. за утвърждаване и одобряване цена на водоснабдителна услуга.

08.04.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 69 от 02.04.2021 г., т. 1, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и на заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги

Проект на решение за одобряване на бизнес плана на „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД и за утвърждаване и одобряване цена на водоснабдителна услуга на „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД