Събития

На 18.02.2021 г. от 10:05 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад, относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-35 от 12.06.2020 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-36 от 12.06.2020 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Разград“ АД

18.02.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 31 от 12.02.2021 г., т. 1, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Топлофикация-Разград“ АД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад, относно: заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-35 от 12.06.2020 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-36 от 12.06.2020 г. за продължаване срока на лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“, подадени от „Топлофикация-Разград“ АД

Проект на текста на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и приложения към нея;

Проект на текста на лицензия за пренос на топлинна енергия и приложения към нея.