Събития

На 18.02.2021 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад, относно: заявление с вх. № Е-14-16-15 от 15.09.2020 г. от „Топлофикация-Разград“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2023 г.

18.02.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 30 от 12.02.2021 г., т. 2, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Топлофикация-Разград“ АД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад, относно: заявление с вх. № Е-14-16-15 от 15.09.2020 г. от „Топлофикация-Разград“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2023 г.