Събития

На 17.02.2021 г. от 10:10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на проект на решение за изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия период

17.02.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 30 от 12.02.2021 г., т. 1, общественото обсъждане ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – заинтересовани лица: държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвения проект, и организации на потребители могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Skype или чрез писмени въпроси и изказвания на e-mail ymitev@dker.bg

Проект на решение за изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия период

Доклад относно изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия период

Извлечение от протокол №30/12.02.2021 г. по т.1 във връзка с актуална информация към 11.02.2021 г. по Доклад с вх. № Е-Дк-192 от 09.02.2021 г. относно изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия период