Събития

На 17.02.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание на доклад относно изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия период.

17.02.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 30 от 12.02.2021 г., т. 1, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, а именно – представители на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skipe.

Проект на решение за изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия период.

Доклад относно изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия период.

Извлечение от протокол №30/12.02.2021 г. по т.1 във връзка с актуална информация към 11.02.2021 г. по Доклад с вх. № Е-Дк-192 от 09.02.2021 г. относно изменение на цените на електрическата енергия по време на ценовия период