Събития

На 11.02.2021 г. от 10:20 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-13-39-2 от 14.10.2020 г. на „Енергийна финансова група“ АД – в несъстоятелност за прекратяване на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.

11.02.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 22 от 05.02.2021 г., т. 5, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Енергийна финансова група“ АД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно заявление с вх. № Е-13-39-2 от 14.10.2020 г. на „Енергийна финансова група“ АД – в несъстоятелност за прекратяване на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.