Събития

На 11.02.2021 г. от 10:15 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-66 от 12.11.2020 г. на „Ритъм-4 ТБ“ ООД за продължаване срока на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.

11.02.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 22 от 05.02.2021 г., т. 4, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Ритъм-4 ТБ“ ООД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-66 от 12.11.2020 г. на „Ритъм-4 ТБ“ ООД за продължаване срока на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.