Събития

На 11.02.2021 г. от 10:05 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 26.10.2020 г. на „Енерджиса Юръп“ КФТ, ч.ю.л., държава: Унгария, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“

11.02.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 22 от 05.02.2021 г., т. 2, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Енерджиса Юръп“ КФТ могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-64 от 26.10.2020 г. на „Енерджиса Юръп“ КФТ, ч.ю.л., държава: Унгария, за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“