Събития

На 11.02.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗСК-18 от 04.12.2020 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадено от „Брикел“ ЕАД.

11.02.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 22 от 05.02.2021 г., т. 1, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Брикел“ ЕАД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗСК-18 от 04.12.2020 г. за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, подадено от „Брикел“ ЕАД

Приложение № 1 към лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия