Събития

На 14.01.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-И-65 от 05.11.2020 г. за изменение и/или допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия, подадено от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД.

14.01.2021

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 5 от 08.01.2020 г., т. 2, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – лицата, представляващи по търговска регистрация „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД или други упълномощени представители на дружеството могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад относно: Заявление с вх. № E-ЗЛР-И-65 от 05.11.2020 г. за изменение и/или допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия, подадено от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД

Актуализирано приложение № 1 към лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД