Събития

На 26.11.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад за утвърждаване на цена на „Булгаргаз“ ЕАД, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия за месец декември на 2020 г.

26.11.2020

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 246 от 19.11.2020 г., т. 2, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – представители на „Булгаргаз“ ЕАД могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

Доклад за утвърждаване на цена на „Булгаргаз“ ЕАД, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия за месец декември на 2020 г.