Събития

На 18.11.2020 г. от 10.10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-13-11-3 от 15.06.2020 г. от „Пиринска Бистрица-Енергия” АД за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г.

18.11.2020

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 238 от 12.11.2020 г., т. 1, откритото заседание ще се проведе по реда на решение на Комисията по Протокол № 175 от 05.08.2020 г. т. 8, а именно – лицата, представляващи по търговска регистрация „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД или други упълномощени представители на дружеството, които могат да участват присъствено в откритото заседание или виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype и представители на ЕСО ЕАД, които могат да участват в откритото заседание виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype .

Доклад относно заявление с вх. № E-13-11-3 от 15.06.2020 г. от „Пиринска Бистрица-Енергия” АД за одобряване на бизнес план за периода 2021 г. - 2025 г.